Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA

İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri, tedarikçi, ürün kullanıcısı vb. ilişkide olunan kişisel veri sahiplerinin bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.

 

Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, sizlerden çeşitli vesileler ile aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir. Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir:

Unvan                         : İntegro Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Adres                          : Prof.Dr.Bülent Tarcan Sok, Engin Pak İş Merkezi,

                                      Gayrettepe,İstanbul

Ticaret Odası bilgisi   : İstanbul Sicil Müdürlüğü

Mersis no                   : 0478050621400018

 

Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz teklif formları, iletişim formları, kartvizitleriniz, telefon ve e-posta üzerinden irtibat suretiyle, Şirketimiz çalışanlarına, sekreteryasına veya internet sitemiz iletişim bölümü üzerinden iletilen irtibat bilgileri ve sair bilgiler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler veya Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?

 

Bu konuda ilk olarak belirtmek isteriz ki, Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, sizinle ile olan iletişimimizin geliştirilmesi, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması, sorularınızın cevaplanması, sizinle iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, mali / muhasebesel / vergisel kurallara uyum, ticari faaliyetlerimiz hakkında bilgi aktarabilmek, müşteri memnuniyetini artırmak, üretici sorumluluğu hususunda yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, onayınız halinde çeşitli pazarlama faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, resmi ve dini bayramlarınızı tebrik edebilmek, işyeri güvenliğini sağlayabilmek gibi amaçlar için işlenebilecektir.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ?

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

 

Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu ?

 

Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımız, PAK Şirketler Topluluğu Şirketleri, alt yüklenicilerimiz ve işbirliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (kargo, kurye firmaları, vb. hizmet sunan şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir ?

 

KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız :

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
  3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz :

info@integrogida.com

Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz :

integrogida@hs01.kep.tr 

Taleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır ?

 

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Süreli şekilde açık rızanın mevcudiyeti halinde, sürenin sonunda kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz teklif formları, iletişim formları, kartvizitleriniz,  telefon üzerinden irtibat suretiyle Şirketimiz sekreteryasına veya internet sitemiz iletişim bölümü üzerinden iletilen irtibat bilgileri ve sair bilgiler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler veya Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan bilgiler iletişim amaçlarına uygun süreler tahtında saklanır ve saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verileriniz, sözleşmesel bir ilişkinin varlığı halinde, sözleşmelere uygulanan kanuni zamanaşımı süreleri sonuna kadar, muhafaza edilmektedir. İş hukuku mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, iş güvenliği mevzuatı, vergi mevzuatı, gümrük mevzuatı vb. kanuni sürelerin varlığı halinde, ilgili kanuni sürelerin bitiminden sonra kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Saklama süresinin bitiminden itibaren saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.  

 

Talebiniz halinde, Şirketimizin veri saklama ve imha politikası hakkında detaylı bilgi verilebilir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla

 

İntegro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na [“Kanun”] ve işbu açık rızama uygun olarak, Şirketiniz ile şahsım arasında iletişimin sağlanması, sözleşmesel ilişkilerin ifası, Şirketiniz ve ürünleri ile ilgili olarak bilgilendirilmem, vergisel kayıtların oluşturulması, ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi ve Şirketiniz ürünlerinin tanıtımı, pazarlanması, reklam, iletişim faaliyetleri ile ilgili olarak, İntegro ile çeşitli yollar ile paylaştığım isim, telefon, e-posta adresi, posta adresi, TC.kimlik numaram, vergi kayıt bilgilerimin ve burada sayılmayan ancak İntegro ile paylaştığım sair kişisel verilerimin İntegro tarafından işlenmesine muvafakat ediyor, paylaştığım kişisel verilerimin, Kanunlara uygun şekilde, işlenmesini, işlendikleri amaç çerçevesinde kullanılmasını, saklanmasını, sınıflandırılmasını, işlenme amaçlarının sona ermesi ve/veya Kişisel Veriler Aydınlatma Metni ve/veya Kanun’da öngörülen hukuki süreler (zamanaşımı vb.) sonuna kadar muhafaza edilmesini, bu süreler sonunda imhasını, Şirketinizin dâhil olduğu PAK Grubu Şirketleri; faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız kuruluşlar, ve diğer ilgili 3.kişiler ile ve talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasını, bu suretle kişisel verilerimin işlenmesini, açık rızam ile kabul ediyorum, onay veriyorum.

 

İntegro Dünyası

İntegro'dan son gelişmeleri ve haberleri almak için formu doldurunuz.

Ticari Elektronik İleti İzni Aydınlatma ve Onay Metnini okudum, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.